Chiến lược con người

Văn hoá Tập đoàn không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho các CBNV, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển, trách nhiệm chung với xã hội. KLC Group cam kết thúc đẩy các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường và hỗ trợ các chương trình giáo dục cộng đồng. Hỗ trợ kịp thời đến những hoàn cảnh khó khăn và xem đó là một trách nhiệm đạo đức để góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, bền vững của cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG CỦA KLC GROUP